TESTO 606-1/2
TESTO 606-1/2

  • ช่วงการวัด 0-90% : -10 – 50 องศ C
  • ความไวในการอ่านค่า 0.5 วินาที
  • มีฟังก์ชั่นคงค่าการวัดได้
  • อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง -10 – 50 องศา C
  • แสดงค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ในหน่วยองศา C, F, %rh, องศา Ctw, องศา Ctd ได้
  • จอแสดงผลมีไฟเรืองแสงสำหรับอ่านค่าในที่มืดได้

Written by admin